Nature    Cats     Paris     House     Oven     Pool table
Texter:

  2010-02-03      |         Nick Belmon

Planetens medelpunkt

Våra övertygelser, vårt sätt att leva, vår medvetna och omedvetna är djupt präglade av historien, av kulturen och av det sociala arvet som lever vidare från generation till annan. Visst förändras livet, individer, samhället och den miljö som omfamnar oss, vilket påverkar och förändrar vårt tänkande och liv.

Samhällslivet har alltid varit en sida av det mänskliga livet och präglat i sin tur människor som individer. Vi kan grovt sammanfatta att all förändring har blivit verklighet genom å ena sidan förändring i samhällets strukturer och å andra sidan förändring i människors övertygelse, filosofier och drömmar. Det kan vara en omöjlighet att kategorisera dessa faktorer, materiella och ekonomiska, kontra ideella och filosofiska, i två skilda fack. Dessa två har alltid varit djupt sammanvävda och påverkat ständigt varandra, så långt att det skapat en enhet som man kan kalla samhälle.

Men samhällslivet, som omfattar både människors materiella liv, som omger dess invånare vid födseln, och deras visioner, idéer och förhoppningar, både individuellt och kulturellt, har alltid varit inspirerade av den mänskliga Överlevnaden.

Överlevnadsstrategin är och har alltid varit den mest obestridliga och mest okontroversiella frågan, som i det djupaste, har präglat den mänskliga kulturen, filosofin och dess tillhörande grundkategorier, som rätt, sanning, moral, o.s.v.

Överlevnadsstrategin har, förutom filosofin, färgat vetenskapen. Ett talande exempel är vetandet att solen kretsar kring jorden, av den enkla anledningen att människan bor på jorden. Och när människan utökar sin kunskap, i syfte att bemästra naturen, ändrar uppfattning. Nu, den här gången är det jordens tur att kretsa kring solen.

Inom det ideella, filosofiska och moraliska området har hållningen varit ännu mer flexibel.

Människan är en invånare på jorden som ger sig rätten att använda och konsumera allt tillgängligt på jorden för att överleva. Den mänskliga historien har inte varit annat: överlevnad, överlevnadssanningen, överlevnadsrätten, överlevnadsmoralen … som leder till konsumtion och användandet. Användandet av allt det användbara, använda naturen, använda djuren, använda andra människor.

Nu, när den mänskliga civilisationen har nått sitt hittills högsta mognad, i en tid det råder demokrati, och filosofin och moralen har blivit sofistikerad mer än någonsin, har överlevnadsprincipen, d.v.s. konsumtionen och användandet har modifierats, t.ex. slavsystemet har utvecklats till kapitalistiskt, jakten på största möjliga vinst.

Trots filosofiernas alla glamorösa anspråk om “vision”, “hänsyn” och “framtid” har överlevnadsstrategin, varken på individuell nivå eller på kollektiv nivå, inte sträckt sin handling från stunden och det egna jaget, liksom det finns en begriplig motsättning eller gap mellan överlevnaden av det konkreta jaget, nu och artens överlevnad under generationer. Ännu mindre viktig blir när man talar om planetens överlevnad och andra arters överlevnad.

Denna beskrivning, som i jämförelse med alla etablerade beskrivningar, kan vara mest av-filosofierad och moralblind.

Ju mer en tanke är djupt desto svårare att utmana.


nick@belmon.info